ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และ บุคลากร
ด้วยระบบ แสกนใบหน้า
Username:
Password :
en

หน้าแรก

  บัญชีรวมเวลาเข้า-ออก
  บัญชีลงเวลา เข้า
  บัญชีลงเวลาเข้า-ออก
  เรียงตามเวลา เข้า
  รายงานการไม่มาลงเวลา
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายวัน
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายเดือน
  รายงานผู้มาสาย
  รายงานผู้กลับก่อนเวลา
  รายงานครูกลับก่อนเวลาสอน
  ตารางสอน
  ข้อมูลการลงเวลา
  ข้อมูลผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ
  ข้อมูลลายนิ้วมือ
  การตั้งเวลาคอมพิวเตอร์
  เกี่ยวกับระบบ
วันที่ :
sql_2

บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1506   นายสมาน สมจริง
21150   นายวรรณดี กลมพันธ์
32052   นายปัญญา ศิลากูล
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 3คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 3คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
ข้าราชการพลเรือน
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
141   นางณัฐรดา ขันวงษ์
242   นางเพชรรุ้ง ภูมิภักดิ์
344   นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ
443   นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 4คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 4คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
153   นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
21777   นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ
31816   นางสาวจารุภา แก้วลอย
41846   นายพุฒิพงษ์ มะยา
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 4คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 4คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
162   นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
263   นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
364   นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์
41116   นายไสว โทนะพันธ์
52026   นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา
61348   นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี
7803   นางสาวกนกพร คำหงษา
82030   นางสาวภัทรภร ทองใบ
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 8คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 8คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
173   นายสุภาพ สัจจสมภาร
272   นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
374   นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
480   นางสาวสุจีรา วิชาชาติ
53332   นายภควัต สิงห์คำ
675   นางสาวบุญมี สารชาติ
71817   นางสาวปราณี รองสุพรรณ์
8550   นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์
91357   นางสาวศิรินทรา เข็มทอง
103413   นางสาวมนสิชา การะเกตุ
112061   นางสาวพณิตกาญจน์ ทุมพร
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 11คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 11คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
181   นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
21741   นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
32003   นายอรรถชัย สุดบนิด
49   นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 4คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 4คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
192   นายสกล หุ่นงาม
22054   นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย
3119   นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
42569   นายจิระเดช มัฆวิมาลย์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 4คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 4คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชาพลานามัย
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
197   นายถาวร นาคกระโทก
21023   นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
345   นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
41362   นายพีรวิชญ์ จันเทพา
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 4คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 4คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาก่อสร้าง
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1117   นายนิกร จันทร์เทศ
2113   นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต
3115   นายราชวัตร นาจำปา
4116   นายมนต์เทพ สอนศรี
5141   นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
63000   นายฉัตรชัย นางวงค์
7955   นายอภิชัย มีศิลป์
8594   นางสาวปิยาภรณ์ บุญตาโลก
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 8คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 8คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาโยธา
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1121   นายชาติชาย ทองพีระ
22562   นายสันติรักษ์ โตรัศมี
3610   นางสาวณัฐนันท์ พิลาโสภา
41812   นายศิวกร ธิมา
52007   นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ
620   นายพงศธร จันทร์แจ้ง
71842   นายนฤชัย อาจวงศ์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 7คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 7คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
11347   นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
2132   นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
331   นายไชยา บุตรวงค์
4291   นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา
51364   นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
6134   นายวรพจน์ ศรีเมือง
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 6คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 6คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1142   นายบุญนาน มากสิงห์
2143   นายจักรพันธ์ บุรณะ
330   ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา
41119   นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
51719   นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 5คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 5คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
11398   นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 1คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 1คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1601   นายกัณหา อุทธิเสน
2602   นายอุดร เศษโถ
3915   นางนพวรรณ สาธุการ
41819   นายวุฒิภัทร พรมมา
51820   นายประดิษฐ์ สมจันทร์
6604   นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
7552   นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 7คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 7คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1611   นายนที จันทร์เทียม
23002   นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
3612   นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
42566   นายเปรมปรีดี อินตะนัย
51743   นางสาวเรวดี อะมินรัมย์
6279   นายประวิทย์ ราชภักดี
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 6คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 6คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาการบัญชี
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1621   นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
2624   นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
3626   นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
46210   นางกฤษณา จันทร์เทศ
5627   นางธิดาวรรณ สรรพศรี
6628   นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ
7629   นางณัฐิกา สิมชมภู
8632   นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ
9625   นางผาณิตา สีหนาท
101844   นายนพปฎล ลาลุน
111714   นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ
121717   นางสาวเกวลิน บุญเสนอ
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 12คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 12คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาการขายและการตลาด
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1652   นางลลิดา โค้วไพโรจน์
2634   นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
3609   นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์
4104   นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง
51117   นางสาวณัฐกฤตา สุริเทศ
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 5คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 5คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1648   นายวุฒิพงษ์ สมใจ
2643   ว่าที่ร้อยตรีผไทรัฐ พันธุมาศ
3644   นายยุทธสาร สารการ
4645   นายเลิศ ก้านเหลือง
5646   นายบัญชา ปัญญามงคล
6647   นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
7125   นายสุภาษิต ดวนใหญ่
898   นายณัฐวัฒน์ บุระพา
96410   นายอดิศักดิ์ นพแสง
10503   ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
11618   นายจำเริญ ทอนบุญมา
12606   นายฉัตรชัย ไชยสาร
13902   นายภาสกร ดงทอง
14901   นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
15620   นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
16614   นายปฎิพล รวยสูงเนิน
176412   นายอักษรทัย งามแสง
18613   นายพิศาล ไชยบุรี
191767   นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน
201815   นายอรรถศร สุขทะเล
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 20คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 20คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
158   นางสาวอังศุธา สุทธิประภา
2958   นางสาวงามศิริ สุวรรณดี
32025   ว่าที่ร.ต.ก้องนาคินทร์ จรัญวุฒิวงศ์
41718   นายกรณ์ ก้านเพชร
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 4คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 4คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
11802   นางสาวธิรณี แสวงนาม
22022   นายจิรธร บุญปัญญา
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 2คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 2คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1619   นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 1คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 1คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1683   นายจิรยุทธ์ โชติกุล
2684   นายอินทร์ จงจำ
32055   นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ
4686   นายภาสกร จำปาเรือง
5689   นายพุตตาล วรรณทอง
612   นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
71351   นายปรเมษฐ์ เวชกามา
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 7คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 7คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1692   ว่าที่ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
269   นายนพดล สิ้นทุกข์
3694   นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
4695   นายสัจจา อินทรสุขศรี
599   นายธนกร สุขส่ง
61111   นายชริน อินทรสุขศรี
7516   นายชาญณรงค์ ไชยนรา
8833   นายอัษภ์ทวัท สุทธิภักดี
91841   นายปรีชา พุทธเสน
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 9คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 9คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1701   นายชัยรัตน์ ทองใบ
2702   นายทรงธรรม พวงแก้ว
3706   นายอรุณ ทองกลม
4703   นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
5705   นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
6704   นางมัลลิกา สิทธิโชค
7707   นายองอาจ อรรคบุตร
8709   นายสมคิด พิมสอน
9720   นายสันทัด จันทฤทธิ์
10710   นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
117011   นางสาวธัณณิชา สมนา
12607   นายธีระชาติ ปู่แตน
13912   นายวิสณุกร ดาวไสย์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 13คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 13คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1711   นายคำพา ขันตี
2712   นางปริษา ปั้นดี
3713   นางกาญจนา ถามุลเลศ
4714   นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
5715   นางวราดา ขันตี
6716   นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ
7502   นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์
87110   นายณัทพงศ์ โยธี
946   นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
101010   นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
112560   นางสาวบุณณดา คำเสียง
121396   นางสาวนลินี เดชวัน
131801   นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ
142053   นางสาววิไล ไชยหงษ์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 14คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 14คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาช่างยนต์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1721   นายวสันต์ อุไรวงศ์
2723   นายบุญชัย วสยางกูร
3203   นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
4191   ว่าที่ร้อยตรีสุพวรรณ ผาแก้ว
51818   นายสมาน นิลขันธ์
6727   นายธวัชชัย จักษุพันธ์
7728   นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
82001   นายประชาไทย ไกยฝ่าย
97213   นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
107216   นายนพพร สมคิด
1129   นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
127215   นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
131401   นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
14913   นายสิริชัย สิมชมภู
15605   นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
16831   นายสุริยัน คันศร
171394   นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 17คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 17คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แผนกวิชาช่างโลหะการ
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1733   นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
2736   นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
396   นายประยูร เดือนเพ็ง
41006   นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
51750   นางสาวอินทุอร โยธี
61723   นางสาวปวีญอร นัยนิตย์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 6คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 6คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
11112   นายไชยสากล ชนะขันธ์
2743   นางสาวสุรีย์พร หาญนึก
3744   นายทองคำ ศาสดา
4746   นายอำพร ศรีสะอาด
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 4คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 4คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
แม่บ้าน
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1752   นางอัมพร  ขุนศรี
2755   นางสมปอง  ศรีโสดา
3758   นางสมสวย  มิ่งขวัญ
47511   นางศศิวิมล ชุมสมาน
51809   นางสมพร ขุมทอง
6910   นางทับทิม ดาวตก
7923   นางศรีประไพ ศิลาโชติ
826   นางหทัยรัตน์ อินทา
927   นางบุญเพ็ง สิทธิพร
101899   นางกิตติยา จันตะ
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 10คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 10คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
13   นายอภิสิทธิ์ สมสวย
2101   นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์
352   นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล
45   นางสาวณัฐรดา เทนโสภา
51543   นางสาวฐิตารีย์ คำจันทร์
6764   นางสาวบังออน  ตามบุญ
7767   นางนวรัตน์ สมจริง
8769   นางพวงรัตน์  ธรรมคุณ
91856   นางสาววรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์
107623   นางสาวโสรยา ร่วมใจ
117633   นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์
127642   นางสาวปณิชา นกอิ่ม
137624   นางสาววรรณภา จันทป
147655   นางสาวณภัชนันท์ บุตรไชย
151344   นางสาวธารทิพย์ สุขสมบัติ
16107   นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี
171503   นายศตวรรษ พันธ์สมตน
181004   นางสาวพิกุล ศิริผล
19438   นางสาวพัชรี แก้วพินึก
20286   นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์
21425   นางสาววรรณิสา จงจำ
222   นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์
232570   นายกิตติ ซาสังข์
241337   นายภูมิธนิตย์ จอกน้อยโชติวัต
251338   นายพรศักดิ์ ดีเลิศ
261339   นายสุทัศน์ นามมุงคุล
271500   นายสุรัตน์ พุทธรักษ์
281341   นางสาวณัชชา คูณลาน
291505   นางสวสุภาวดี ปัสสาคำ
301114   นางสาวพนิดา สมคณะ
311392   นางสาววิจิตรา พงศ์พิละ
321713   นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์
331716   นางสาวณัฎฐ์ชวัลษรัญชน์รักม์ ม่วงละออ
341742   รัชนีกร มะโนราช
351745   นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ์
361845   นางสาวสุกัญญา สยุมพร
372027   นายนัฐธิดา เทพวงษ์
382028   นายอมรรัฒน์ กุลาเทศ
392029   นางสาวกฎชกรณ์ สารสุข
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 39คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 39คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1771   นายสมยศ บุญทาทอง
2772   นายเสถียร จันทป
3773   นายคมศักดิ์ เทพพะเนาว์
47611   นายวีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์
5774   นายบุญส่ง สยุมพร
67714   นายวัชรินทร์ ดูแล
7775   นายสมุทร จันดา
8776   นายอำไพ สงวนทรัพย์
9778   นายธงชัย ทองยุ้น
10779   นายคูณ ศิริผล
113010   นายดุสิต ดวงพลอย
127712   นายนิล มิ่งขวัญ
131059   นายสุรสิทธิ์ สุขประเสริฐ
142568   นายเจษฎา ถิ่นพิพัฒน์
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 14คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 14คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
ยามรักษาความปลอดภัย
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
11121   นายโกญจนาท สุบัตติ
2781   นายสมาน  จินนู
3784   นายสุรชาติ ศรีเมือง
434   นายประจิตร กลอนศรี
5787   นายวันชัย โสระเวช
610   นายขามเรียม อุดรพิมาย
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 6คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 6คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและครูอัตราจ้าง
ครูฝึกสอน
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
12041   นางสาวปณิตา ภักพวง
22042   นางสาวณกานต์ ละออเพชรพันธุ์
32043   นายชัยกรณ์ สีตา
42045   นางสาวกนกวรรณ จำปาพันธ์
52046   นายสหภาพ พิทักษา
62056   นางสาวอัฐภิญญา บุญเททิม
72057   นายวชิรพันธ์ ศรีสุข
82060   นายอดิศักดิ์ พลาดสุ
ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างทั้งหมด 8คน
มาช่วยราชการ - คน
มาปฏิบัติราชการ -คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ 8คน
มาสาย -คน
ไปราชการ - คน
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
110000   10000
21752   1752
31813   1813
42058   2058
51751   1751
62059   2059
71001   1001
81831   1831
97010   7010
10756   756
111732   1732
121822   1822
132065   2065
141826   1826
151825   1825
161827   1827
171746   1746
181829   1829
191740   1740
201739   1739
211737   1737
221725   1725
231734   1734
24826   826
251731   1731
261728   1728
271727   1727
281726   1726
2914   14
301748   1748
311722   1722
321824   1824
331749   1749
341833   1833
351736   1736
361395   1395
371003   1003
3813   13
39130   130
40131   131
411340   1340
421342   1342
431343   1343
44140   140
451399   1399
461345   1345
471397   1397
481346   1346
49123   123
501350   1350
511227   1227
521393   1393
531352   1352
541353   1353
551755   1755
561354   1354
571370   1370
581355   1355
591356   1356
601361   1361
611360   1360
621359   1359
631358   1358
641349   1349
65616   616
661711   1711
671710   1710
681709   1709
691061   1061
7011   11
711703   1703
721701   1701
731700   1700
741600   1600
751113   1113
761506   1506
771504   1504
78128   128
791501   1501
801011   1011
811444   1444
821838   1838
831839   1839
842567   2567
851115   1115
86112   112
871120   1120
881405   1405
891122   1122
90114   114
911404   1404
921403   1403
931502   1502
94809   809
95285   285
96745   745
97748   748
98762   762
99768   768
100790   790
101804   804
102806   806
103682   682
104808   808
105674   674
106811   811
107812   812
108818   818
109825   825
110830   830
111903   903
112904   904
113914   914
114807   807
115810   810
1162040   2040
1177615   7615
118770   770
1198   8
120801   801
121802   802
122805   805
123500   500
124724   724
125623   623
126953   953
127954   954
128957   957
129651   651
130673   673
131981   981
132999   999
133999999   999999
1349999999   9999999
135622   622
1363004   3004
1371735   1735
1381747   1747
1391753   1753
1401754   1754
1411757   1757
1421810   1810
1431811   1811
1442582   2582
145919   919
1463003   3003
1471729   1729
1485000   5000
1497613   7613
1507713   7713
1512031   2031
1522032   2032
1532033   2033
1542036   2036
1552034   2034
1563001   3001
1571705   1705
158766   766
1591005   1005
1601363   1363
1611366   1366
1621367   1367
1631390   1390
1641400   1400
1651402   1402
1661733   1733
1671704   1704
1681730   1730
1691706   1706
1701707   1707
1711708   1708
1721712   1712
1731715   1715
1741720   1720
1751721   1721
1761724   1724
177951   951
1781702   1702
1792561   2561
180316   316
1812000   2000
1822002   2002
1832008   2008
1842009   2009
1852010   2010
1862011   2011
187202   202
18817   17
1892024   2024
1902099   2099
1912571   2571
1922579   2579
1932581   2581
194267   267
195278   278
1962851   2851
1971   1
1984   4
1992023   2023
2001840   1840
2011760   1760
20218   18
2031803   1803
2041804   1804
2051808   1808
2067   7
2071060   1060
20884   84
20916   16
2101821   1821
21148   48
2121900   1900
2131901   1901
2141823   1823
21557   57
2161830   1830
2171836   1836
2181828   1828
21915   15
220754   754
221253   253
222108   108
223122   122
2241744   1744
225725   725
226737   737
227747   747
228751   751
2297510   7510
23021   21
231252   252
232641   641
233757   757
234761   761
2357617   7617
2367628   7628
2377634   7634
2387636   7636
2397648   7648
2407653   7653
241135   135
2422037   2037
2431756   1756
244311   311
245312   312
2462039   2039
2472035   2035
2482044   2044
2492038   2038
25049   49
251103   103
252501   501
25368   68
25455   55
2555294   5294
256533   533
2576   6
25860   60
259617   617
26085   85
261102   102
26240   40
26350   50
โทร แฟกซ์
personnelworking.php
Developped by