ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และ บุคลากร
ด้วยระบบ แสกนใบหน้า
Username:
Password :
en

หน้าแรก

  บัญชีรวมเวลาเข้า-ออก
  บัญชีลงเวลา เข้า
  บัญชีลงเวลาเข้า-ออก
  เรียงตามเวลา เข้า
  รายงานการไม่มาลงเวลา
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายวัน
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายเดือน
  รายงานผู้มาสาย
  รายงานผู้กลับก่อนเวลา
  รายงานครูกลับก่อนเวลาสอน
  ตารางสอน
  ข้อมูลการลงเวลา
  ข้อมูลผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ
  ข้อมูลลายนิ้วมือ
  การตั้งเวลาคอมพิวเตอร์
  เกี่ยวกับระบบ
วันที่ :

รายงานการไม่ลงเวลากลับของข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง เวลามา สาเหตุ หมายเหตุ
1506   นายสมาน สมจริง    ผู้บริหารสถานศึกษา
21150   นายวรรณดี กลมพันธ์    ผู้บริหารสถานศึกษา
32052   นายปัญญา ศิลากูล    ผู้บริหารสถานศึกษา
441   นางณัฐรดา ขันวงษ์    ข้าราชการพลเรือน
542   นางเพชรรุ้ง ภูมิภักดิ์    ข้าราชการพลเรือน
644   นางอมรพรรณ มิ่งขวัญ    ข้าราชการพลเรือน
743   นางวิมลทิพย์ สมัครสมาน    ข้าราชการพลเรือน
853   นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
91777   นางสาวนิดติยากร พวงมาเทศ    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
101816   นางสาวจารุภา แก้วลอย    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
111846   นายพุฒิพงษ์ มะยา     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1262   นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1363   นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1464   นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ์    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
151116   นายไสว โทนะพันธ์    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
162026   นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
171348   นางสาวพิมพ์พิชชา เรืองศรี    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
18803   นางสาวกนกพร คำหงษา    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
192030   นางสาวภัทรภร ทองใบ    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2073   นายสุภาพ สัจจสมภาร    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2172   นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2274   นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2380   นางสาวสุจีรา วิชาชาติ    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
243332   นายภควัต สิงห์คำ    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2575   นางสาวบุญมี สารชาติ    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
261817   นางสาวปราณี รองสุพรรณ์    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
27550   นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
281357   นางสาวศิรินทรา เข็มทอง    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
293413   นางสาวมนสิชา การะเกตุ    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
302061   นางสาวพณิตกาญจน์ ทุมพร    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3181   นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์    กลุ่มวิชาภาษาไทย
321741   นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์    กลุ่มวิชาภาษาไทย
332003   นายอรรถชัย สุดบนิด    กลุ่มวิชาภาษาไทย
349   นางสาวเยาวภา เจริญทรัพย์    กลุ่มวิชาภาษาไทย
3592   นายสกล หุ่นงาม    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
362054   นางสาวปรียาภรณ์ ประภาสัย    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
37119   นายอดิศักดิ์ นันตะเคน    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
382569   นายจิระเดช มัฆวิมาลย์    กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3997   นายถาวร นาคกระโทก    กลุ่มวิชาพลานามัย
401023   นายเมธาวุฒิ แสงกล้า    กลุ่มวิชาพลานามัย
4145   นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง    กลุ่มวิชาพลานามัย
421362   นายพีรวิชญ์ จันเทพา    กลุ่มวิชาพลานามัย
43117   นายนิกร จันทร์เทศ    แผนกวิชาก่อสร้าง
44113   นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต    แผนกวิชาก่อสร้าง
45115   นายราชวัตร นาจำปา    แผนกวิชาก่อสร้าง
46116   นายมนต์เทพ สอนศรี    แผนกวิชาก่อสร้าง
47141   นายเถลิงศักดิ์ สุพรม    แผนกวิชาก่อสร้าง
483000   นายฉัตรชัย นางวงค์    แผนกวิชาก่อสร้าง
49955   นายอภิชัย มีศิลป์    แผนกวิชาก่อสร้าง
50594   นางสาวปิยาภรณ์ บุญตาโลก    แผนกวิชาก่อสร้าง
51121   นายชาติชาย ทองพีระ    แผนกวิชาโยธา
522562   นายสันติรักษ์ โตรัศมี    แผนกวิชาโยธา
53610   นางสาวณัฐนันท์ พิลาโสภา    แผนกวิชาโยธา
541812   นายศิวกร ธิมา    แผนกวิชาโยธา
552007   นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ    แผนกวิชาโยธา
5620   นายพงศธร จันทร์แจ้ง    แผนกวิชาโยธา
571842   นายนฤชัย อาจวงศ์    แผนกวิชาโยธา
581347   นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม    แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
59132   นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา    แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
6031   นายไชยา บุตรวงค์    แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
61291   นางสาวนุสราภรณ์ คุดนา    แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
621364   นายอาทิตย์ โทนะพันธ์    แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
63134   นายวรพจน์ ศรีเมือง    แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
64142   นายบุญนาน มากสิงห์    แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
65143   นายจักรพันธ์ บุรณะ    แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6630   ว่าที่ ร.ต.กฤศณัฏฐ์ กงกัญญา    แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
671119   นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด    แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
681719   นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน    แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
691398   นางสาวอ้อมทอง พงษ์วิเศษ    แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
70601   นายกัณหา อุทธิเสน    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
71602   นายอุดร เศษโถ    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
72915   นางนพวรรณ สาธุการ    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
731819   นายวุฒิภัทร พรมมา    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
741820   นายประดิษฐ์ สมจันทร์    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
75604   นายเริงศักดิ์ สายรัตน์    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
76552   นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
77611   นายนที จันทร์เทียม    แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
783002   นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ    แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
79612   นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์    แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
802566   นายเปรมปรีดี อินตะนัย     แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
811743   นางสาวเรวดี อะมินรัมย์    แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
82279   นายประวิทย์ ราชภักดี    แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
83621   นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส    แผนกวิชาการบัญชี
84624   นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์    แผนกวิชาการบัญชี
85626   นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์    แผนกวิชาการบัญชี
866210   นางกฤษณา จันทร์เทศ    แผนกวิชาการบัญชี
87627   นางธิดาวรรณ สรรพศรี    แผนกวิชาการบัญชี
88628   นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ    แผนกวิชาการบัญชี
89629   นางณัฐิกา สิมชมภู    แผนกวิชาการบัญชี
90632   นางสาวกมลีรัตน์ รัชมาศ    แผนกวิชาการบัญชี
91625   นางผาณิตา สีหนาท    แผนกวิชาการบัญชี
921844   นายนพปฎล ลาลุน     แผนกวิชาการบัญชี
931714   นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอ    แผนกวิชาการบัญชี
941717   นางสาวเกวลิน บุญเสนอ    แผนกวิชาการบัญชี
95652   นางลลิดา โค้วไพโรจน์    แผนกวิชาการขายและการตลาด
96634   นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส    แผนกวิชาการขายและการตลาด
97609   นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์    แผนกวิชาการขายและการตลาด
98104   นางสาวอรณิชชา เดือนเพ็ง    แผนกวิชาการขายและการตลาด
991117   นางสาวณัฐกฤตา สุริเทศ    แผนกวิชาการขายและการตลาด
100648   นายวุฒิพงษ์ สมใจ    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
101643   ว่าที่ร้อยตรีผไทรัฐ พันธุมาศ    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
102644   นายยุทธสาร สารการ    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
103645   นายเลิศ ก้านเหลือง    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
104646   นายบัญชา ปัญญามงคล    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
105647   นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
106125   นายสุภาษิต ดวนใหญ่    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
10798   นายณัฐวัฒน์ บุระพา    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1086410   นายอดิศักดิ์ นพแสง    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
109503   ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
110618   นายจำเริญ ทอนบุญมา    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
111606   นายฉัตรชัย ไชยสาร    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
112902   นายภาสกร ดงทอง    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
113901   นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
114620   นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
115614   นายปฎิพล รวยสูงเนิน    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1166412   นายอักษรทัย งามแสง    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
117613   นายพิศาล ไชยบุรี    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1181767   นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1191815   นายอรรถศร สุขทะเล    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
12058   นางสาวอังศุธา สุทธิประภา    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
121958   นางสาวงามศิริ สุวรรณดี    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1222025   ว่าที่ร.ต.ก้องนาคินทร์ จรัญวุฒิวงศ์    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1231718   นายกรณ์ ก้านเพชร    แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1241802   นางสาวธิรณี แสวงนาม    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1252022   นายจิรธร บุญปัญญา    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
126619   นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์    แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
127683   นายจิรยุทธ์ โชติกุล    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
128684   นายอินทร์ จงจำ    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1292055   นายวุฒิพงษ์ ทองพีระ    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
130686   นายภาสกร จำปาเรือง    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
131689   นายพุตตาล วรรณทอง    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
13212   นายคณันนท์ จันทร์อ่อน    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1331351   นายปรเมษฐ์ เวชกามา    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
134692   ว่าที่ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
13569   นายนพดล สิ้นทุกข์    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
136694   นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
137695   นายสัจจา อินทรสุขศรี    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
13899   นายธนกร สุขส่ง    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1391111   นายชริน อินทรสุขศรี    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
140516   นายชาญณรงค์ ไชยนรา    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
141833   นายอัษภ์ทวัท สุทธิภักดี    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1421841   นายปรีชา พุทธเสน    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
143701   นายชัยรัตน์ ทองใบ    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
144702   นายทรงธรรม พวงแก้ว    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
145706   นายอรุณ ทองกลม    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
146703   นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
147705   นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
148704   นางมัลลิกา สิทธิโชค    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
149707   นายองอาจ อรรคบุตร    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
150709   นายสมคิด พิมสอน    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
151720   นายสันทัด จันทฤทธิ์    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
152710   นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1537011   นางสาวธัณณิชา สมนา    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
154607   นายธีระชาติ ปู่แตน    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
155912   นายวิสณุกร ดาวไสย์    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
156711   นายคำพา ขันตี    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
157712   นางปริษา ปั้นดี    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
158713   นางกาญจนา ถามุลเลศ    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
159714   นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
160715   นางวราดา ขันตี    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
161716   นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
162502   นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1637110   นายณัทพงศ์ โยธี    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16446   นางสาววิภาวี ณ นิมิตร    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1651010   นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1662560   นางสาวบุณณดา คำเสียง    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1671396   นางสาวนลินี เดชวัน    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1681801   นางพีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1692053   นางสาววิไล ไชยหงษ์    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170721   นายวสันต์ อุไรวงศ์    แผนกวิชาช่างยนต์
171723   นายบุญชัย วสยางกูร    แผนกวิชาช่างยนต์
172203   นายกัมปนาท พระสุพรรณ์    แผนกวิชาช่างยนต์
173191   ว่าที่ร้อยตรีสุพวรรณ ผาแก้ว    แผนกวิชาช่างยนต์
1741818   นายสมาน นิลขันธ์    แผนกวิชาช่างยนต์
175727   นายธวัชชัย จักษุพันธ์    แผนกวิชาช่างยนต์
176728   นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข    แผนกวิชาช่างยนต์
1772001   นายประชาไทย ไกยฝ่าย    แผนกวิชาช่างยนต์
1787213   นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์    แผนกวิชาช่างยนต์
1797216   นายนพพร สมคิด    แผนกวิชาช่างยนต์
18029   นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์    แผนกวิชาช่างยนต์
1817215   นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา    แผนกวิชาช่างยนต์
1821401   นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์    แผนกวิชาช่างยนต์
183913   นายสิริชัย สิมชมภู    แผนกวิชาช่างยนต์
184605   นายจิรศักดิ์ ดุษฏี    แผนกวิชาช่างยนต์
185831   นายสุริยัน คันศร    แผนกวิชาช่างยนต์
1861394   นายอภิสิทธิ์ ปัจศรี    แผนกวิชาช่างยนต์
187733   นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์    แผนกวิชาช่างโลหะการ
188736   นายทรงสิทธิ์ บัวชุม    แผนกวิชาช่างโลหะการ
18996   นายประยูร เดือนเพ็ง    แผนกวิชาช่างโลหะการ
1901006   นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา    แผนกวิชาช่างโลหะการ
1911750   นางสาวอินทุอร โยธี    แผนกวิชาช่างโลหะการ
1921723   นางสาวปวีญอร นัยนิตย์     แผนกวิชาช่างโลหะการ
1931112   นายไชยสากล ชนะขันธ์    ลูกจ้างประจำ
194743   นางสาวสุรีย์พร หาญนึก    ลูกจ้างประจำ
195744   นายทองคำ ศาสดา    ลูกจ้างประจำ
196746   นายอำพร ศรีสะอาด    ลูกจ้างประจำ
197752   นางอัมพร  ขุนศรี    แม่บ้าน
198755   นางสมปอง  ศรีโสดา    แม่บ้าน
199758   นางสมสวย  มิ่งขวัญ    แม่บ้าน
2007511   นางศศิวิมล ชุมสมาน    แม่บ้าน
2011809   นางสมพร ขุมทอง    แม่บ้าน
202910   นางทับทิม ดาวตก    แม่บ้าน
203923   นางศรีประไพ ศิลาโชติ    แม่บ้าน
20426   นางหทัยรัตน์ อินทา    แม่บ้าน
20527   นางบุญเพ็ง สิทธิพร    แม่บ้าน
2061899   นางกิตติยา จันตะ    แม่บ้าน
2073   นายอภิสิทธิ์ สมสวย    เจ้าหน้าที่ธุรการ
208101   นางมนัสนันท์ ศรีปริทัศน์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
20952   นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2105   นางสาวณัฐรดา เทนโสภา    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2111543   นางสาวฐิตารีย์ คำจันทร์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
212764   นางสาวบังออน  ตามบุญ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
213767   นางนวรัตน์ สมจริง    เจ้าหน้าที่ธุรการ
214769   นางพวงรัตน์  ธรรมคุณ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2151856   นางสาววรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2167623   นางสาวโสรยา ร่วมใจ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2177633   นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2187642   นางสาวปณิชา นกอิ่ม    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2197624   นางสาววรรณภา จันทป    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2207655   นางสาวณภัชนันท์ บุตรไชย    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2211344   นางสาวธารทิพย์ สุขสมบัติ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
222107   นางสาวกัญญณัช ศรีมะณี    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2231503   นายศตวรรษ พันธ์สมตน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2241004   นางสาวพิกุล ศิริผล    เจ้าหน้าที่ธุรการ
225438   นางสาวพัชรี แก้วพินึก    เจ้าหน้าที่ธุรการ
226286   นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
227425   นางสาววรรณิสา จงจำ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2282   นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2292570   นายกิตติ ซาสังข์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2301337   นายภูมิธนิตย์ จอกน้อยโชติวัต    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2311338   นายพรศักดิ์ ดีเลิศ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2321339   นายสุทัศน์ นามมุงคุล    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2331500   นายสุรัตน์ พุทธรักษ์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2341341   นางสาวณัชชา คูณลาน    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2351505   นางสวสุภาวดี ปัสสาคำ     เจ้าหน้าที่ธุรการ
2361114   นางสาวพนิดา สมคณะ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2371392   นางสาววิจิตรา พงศ์พิละ     เจ้าหน้าที่ธุรการ
2381713   นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2391716   นางสาวณัฎฐ์ชวัลษรัญชน์รักม์ ม่วงละออ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2401742   รัชนีกร มะโนราช    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2411745   นางสาวโสภิตา สุวรรณพันธ์    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2421845   นางสาวสุกัญญา สยุมพร    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2432027   นายนัฐธิดา เทพวงษ์     เจ้าหน้าที่ธุรการ
2442028   นายอมรรัฒน์ กุลาเทศ    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2452029   นางสาวกฎชกรณ์ สารสุข     เจ้าหน้าที่ธุรการ
246771   นายสมยศ บุญทาทอง    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
247772   นายเสถียร จันทป    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
248773   นายคมศักดิ์ เทพพะเนาว์    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2497611   นายวีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
250774   นายบุญส่ง สยุมพร    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2517714   นายวัชรินทร์ ดูแล    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
252775   นายสมุทร จันดา    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
253776   นายอำไพ สงวนทรัพย์    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
254778   นายธงชัย ทองยุ้น    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
255779   นายคูณ ศิริผล    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2563010   นายดุสิต ดวงพลอย    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2577712   นายนิล มิ่งขวัญ    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2581059   นายสุรสิทธิ์ สุขประเสริฐ    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2592568   นายเจษฎา ถิ่นพิพัฒน์    คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
2601121   นายโกญจนาท สุบัตติ    ยามรักษาความปลอดภัย
261781   นายสมาน  จินนู    ยามรักษาความปลอดภัย
262784   นายสุรชาติ ศรีเมือง    ยามรักษาความปลอดภัย
26334   นายประจิตร กลอนศรี    ยามรักษาความปลอดภัย
264787   นายวันชัย โสระเวช    ยามรักษาความปลอดภัย
26510   นายขามเรียม อุดรพิมาย    ยามรักษาความปลอดภัย
2662041   นางสาวปณิตา ภักพวง    ครูฝึกสอน
2672042   นางสาวณกานต์ ละออเพชรพันธุ์    ครูฝึกสอน
2682043   นายชัยกรณ์ สีตา    ครูฝึกสอน
2692045   นางสาวกนกวรรณ จำปาพันธ์    ครูฝึกสอน
2702046   นายสหภาพ พิทักษา    ครูฝึกสอน
2712056   นางสาวอัฐภิญญา บุญเททิม    ครูฝึกสอน
2722057   นายวชิรพันธ์ ศรีสุข    ครูฝึกสอน
2732060   นายอดิศักดิ์ พลาดสุ    ครูฝึกสอน
27410000   10000    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2751752   1752    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2761813   1813    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2772058   2058    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2781751   1751    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2792059   2059    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2801001   1001    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2811831   1831    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2827010   7010    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
283756   756    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2841732   1732    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2851822   1822    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2862065   2065    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2871826   1826    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2881825   1825    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2891827   1827    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2901746   1746    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2911829   1829    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2921740   1740    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2931739   1739    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2941737   1737    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2951725   1725    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2961734   1734    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
297826   826    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2981731   1731    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2991728   1728    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3001727   1727    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3011726   1726    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
30214   14    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3031748   1748    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3041722   1722    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3051824   1824    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3061749   1749    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3071833   1833    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3081736   1736    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3091395   1395    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3101003   1003    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
31113   13    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
312130   130    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
313131   131    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3141340   1340    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3151342   1342    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3161343   1343    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
317140   140    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3181399   1399    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3191345   1345    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3201397   1397    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3211346   1346    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
322123   123    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3231350   1350    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3241227   1227    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3251393   1393    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3261352   1352    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3271353   1353    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3281755   1755    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3291354   1354    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3301370   1370    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3311355   1355    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3321356   1356    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3331361   1361    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3341360   1360    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3351359   1359    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3361358   1358    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3371349   1349    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
338616   616    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3391711   1711    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3401710   1710    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3411709   1709    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3421061   1061    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
34311   11    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3441703   1703    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3451701   1701    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3461700   1700    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3471600   1600    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3481113   1113    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3491506   1506    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3501504   1504    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
351128   128    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3521501   1501    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3531011   1011    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3541444   1444    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3551838   1838    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3561839   1839    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3572567   2567    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3581115   1115    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
359112   112    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3601120   1120    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3611405   1405    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3621122   1122    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
363114   114    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3641404   1404    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3651403   1403    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3661502   1502    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
367809   809    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
368285   285    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
369745   745    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
370748   748    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
371762   762    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
372768   768    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
373790   790    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
374804   804    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
375806   806    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
376682   682    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
377808   808    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
378674   674    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
379811   811    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
380812   812    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
381818   818    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
382825   825    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
383830   830    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
384903   903    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
385904   904    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
386914   914    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
387807   807    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
388810   810    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3892040   2040    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3907615   7615    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
391770   770    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3928   8    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
393801   801    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
394802   802    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
395805   805    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
396500   500    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
397724   724    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
398623   623    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
399953   953    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
400954   954    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
401957   957    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
402651   651    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
403673   673    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
404981   981    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
405999   999    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
406999999   999999    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4079999999   9999999    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
408622   622    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4093004   3004    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4101735   1735    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4111747   1747    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4121753   1753    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4131754   1754    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4141757   1757    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4151810   1810    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4161811   1811    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4172582   2582    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
418919   919    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4193003   3003    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4201729   1729    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4215000   5000    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4227613   7613    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4237713   7713    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4242031   2031    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4252032   2032    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4262033   2033    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4272036   2036    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4282034   2034    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4293001   3001    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4301705   1705    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
431766   766    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4321005   1005    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4331363   1363    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4341366   1366    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4351367   1367    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4361390   1390    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4371400   1400    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4381402   1402    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4391733   1733    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4401704   1704    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4411730   1730    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4421706   1706    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4431707   1707    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4441708   1708    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4451712   1712    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4461715   1715    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4471720   1720    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4481721   1721    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4491724   1724    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
450951   951    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4511702   1702    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4522561   2561    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
453316   316    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4542000   2000    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4552002   2002    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4562008   2008    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4572009   2009    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4582010   2010    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4592011   2011    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
460202   202    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
46117   17    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4622024   2024    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4632099   2099    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4642571   2571    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4652579   2579    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4662581   2581    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
467267   267    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
468278   278    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4692851   2851    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4701   1    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4714   4    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4722023   2023    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4731840   1840    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4741760   1760    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
47518   18    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4761803   1803    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4771804   1804    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4781808   1808    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4797   7    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4801060   1060    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48184   84    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48216   16    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4831821   1821    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48448   48    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4851900   1900    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4861901   1901    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4871823   1823    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
48857   57    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4891830   1830    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4901836   1836    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4911828   1828    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
49215   15    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
493754   754    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
494253   253    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
495108   108    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
496122   122    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
4971744   1744    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
498725   725    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
499737   737    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
500747   747    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
501751   751    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5027510   7510    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
50321   21    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
504252   252    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
505641   641    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
506757   757    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
507761   761    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5087617   7617    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5097628   7628    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5107634   7634    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5117636   7636    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5127648   7648    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5137653   7653    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
514135   135    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5152037   2037    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5161756   1756    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
517311   311    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
518312   312    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5192039   2039    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5202035   2035    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5212044   2044    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5222038   2038    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52349   49    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
524103   103    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
525501   501    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52668   68    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
52755   55    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5285294   5294    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
529533   533    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
5306   6    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53160   60    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
532617   617    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53385   85    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
534102   102    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53540   40    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
53650   50    รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

โทร แฟกซ์


Developped by