ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และ บุคลากร
ด้วยระบบ แสกนใบหน้า
Username:
Password :
en

หน้าแรก

  บัญชีรวมเวลาเข้า-ออก
  บัญชีลงเวลา เข้า
  บัญชีลงเวลาเข้า-ออก
  เรียงตามเวลา เข้า
  รายงานการไม่มาลงเวลา
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายวัน
  รายงานไม่ลงเวลากลับรายเดือน
  รายงานผู้มาสาย
  รายงานผู้กลับก่อนเวลา
  รายงานครูกลับก่อนเวลาสอน
  ตารางสอน
  ข้อมูลการลงเวลา
  ข้อมูลผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ
  ข้อมูลลายนิ้วมือ
  การตั้งเวลาคอมพิวเตอร์
  เกี่ยวกับระบบ
วันที่ :

รายงานการมาปฏิบัติงานสายของข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ลำดับที่ รหัสชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง เวลาเริ่มงาน เวลามาหมายเหตุ
141   นางณัฐรดา ขันวงษ์       ข้าราชการพลเรือน
272   นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์       กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
381   นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์       กลุ่มวิชาภาษาไทย
445   นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง       กลุ่มวิชาพลานามัย
5113   นายไพฑูรย์ ปะละพุตโต       แผนกวิชาก่อสร้าง
6115   นายราชวัตร นาจำปา       แผนกวิชาก่อสร้าง
7116   นายมนต์เทพ สอนศรี       แผนกวิชาก่อสร้าง
8132   นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา       แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
9142   นายบุญนาน มากสิงห์       แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
10601   นายกัณหา อุทธิเสน       แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11602   นายอุดร เศษโถ       แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12604   นายเริงศักดิ์ สายรัตน์       แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13611   นายนที จันทร์เทียม       แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
14621   นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส       แผนกวิชาการบัญชี
15624   นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์       แผนกวิชาการบัญชี
16627   นางธิดาวรรณ สรรพศรี       แผนกวิชาการบัญชี
17628   นางสาวอิสราภรณ์ พบลาภ       แผนกวิชาการบัญชี
18629   นางณัฐิกา สิมชมภู       แผนกวิชาการบัญชี
19625   นางผาณิตา สีหนาท       แผนกวิชาการบัญชี
20643   ว่าที่ร้อยตรีผไทรัฐ พันธุมาศ       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
21644   นายยุทธสาร สารการ       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
22645   นายเลิศ ก้านเหลือง       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
23646   นายบัญชา ปัญญามงคล       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
24647   นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
256410   นายอดิศักดิ์ นพแสง       แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
26619   นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์       แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2769   นายนพดล สิ้นทุกข์       แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
28694   นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน       แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
29695   นายสัจจา อินทรสุขศรี       แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
3099   นายธนกร สุขส่ง       แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
311111   นายชริน อินทรสุขศรี       แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
32516   นายชาญณรงค์ ไชยนรา       แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
33833   นายอัษภ์ทวัท สุทธิภักดี       แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
34702   นายทรงธรรม พวงแก้ว       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
35703   นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
36705   นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
37704   นางมัลลิกา สิทธิโชค       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
38707   นายองอาจ อรรคบุตร       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
39709   นายสมคิด พิมสอน       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
40720   นายสันทัด จันทฤทธิ์       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
41710   นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
427011   นางสาวธัณณิชา สมนา       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
43607   นายธีระชาติ ปู่แตน       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
44912   นายวิสณุกร ดาวไสย์       แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
45711   นายคำพา ขันตี       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46712   นางปริษา ปั้นดี       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47713   นางกาญจนา ถามุลเลศ       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48714   นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49715   นางวราดา ขันตี       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50716   นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51502   นางสาวปัทมพร สุฤทธิ์       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
527110   นายณัทพงศ์ โยธี       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5346   นางสาววิภาวี ณ นิมิตร       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
541010   นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
552560   นางสาวบุณณดา คำเสียง       แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56721   นายวสันต์ อุไรวงศ์       แผนกวิชาช่างยนต์
57723   นายบุญชัย วสยางกูร       แผนกวิชาช่างยนต์
58727   นายธวัชชัย จักษุพันธ์       แผนกวิชาช่างยนต์
59728   นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข       แผนกวิชาช่างยนต์
607213   นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์       แผนกวิชาช่างยนต์
617215   นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา       แผนกวิชาช่างยนต์
62913   นายสิริชัย สิมชมภู       แผนกวิชาช่างยนต์
63605   นายจิรศักดิ์ ดุษฏี       แผนกวิชาช่างยนต์
64733   นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์       แผนกวิชาช่างโลหะการ
65736   นายทรงสิทธิ์ บัวชุม       แผนกวิชาช่างโลหะการ
6696   นายประยูร เดือนเพ็ง       แผนกวิชาช่างโลหะการ
671006   นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา       แผนกวิชาช่างโลหะการ
68743   นางสาวสุรีย์พร หาญนึก       ลูกจ้างประจำ
69744   นายทองคำ ศาสดา       ลูกจ้างประจำ
70746   นายอำพร ศรีสะอาด       ลูกจ้างประจำ
71752   นางอัมพร  ขุนศรี       แม่บ้าน
72755   นางสมปอง  ศรีโสดา       แม่บ้าน
73758   นางสมสวย  มิ่งขวัญ       แม่บ้าน
747511   นางศศิวิมล ชุมสมาน       แม่บ้าน
75910   นางทับทิม ดาวตก       แม่บ้าน
76923   นางศรีประไพ ศิลาโชติ       แม่บ้าน
7726   นางหทัยรัตน์ อินทา       แม่บ้าน
7827   นางบุญเพ็ง สิทธิพร       แม่บ้าน
791899   นางกิตติยา จันตะ       แม่บ้าน
80764   นางสาวบังออน  ตามบุญ       เจ้าหน้าที่ธุรการ
81767   นางนวรัตน์ สมจริง       เจ้าหน้าที่ธุรการ
82769   นางพวงรัตน์  ธรรมคุณ       เจ้าหน้าที่ธุรการ
837623   นางสาวโสรยา ร่วมใจ       เจ้าหน้าที่ธุรการ
847633   นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์       เจ้าหน้าที่ธุรการ
857642   นางสาวปณิชา นกอิ่ม       เจ้าหน้าที่ธุรการ
867655   นางสาวณภัชนันท์ บุตรไชย       เจ้าหน้าที่ธุรการ
871004   นางสาวพิกุล ศิริผล       เจ้าหน้าที่ธุรการ
88438   นางสาวพัชรี แก้วพินึก       เจ้าหน้าที่ธุรการ
89286   นางสาวอคัมย์สิริ ภูมิภักดิ์       เจ้าหน้าที่ธุรการ
90425   นางสาววรรณิสา จงจำ       เจ้าหน้าที่ธุรการ
912   นายรุ่งนิรันดร์ กิตติพันธ์       เจ้าหน้าที่ธุรการ
922570   นายกิตติ ซาสังข์       เจ้าหน้าที่ธุรการ
93771   นายสมยศ บุญทาทอง       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
94772   นายเสถียร จันทป       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
95773   นายคมศักดิ์ เทพพะเนาว์       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
96774   นายบุญส่ง สยุมพร       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
97775   นายสมุทร จันดา       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
98776   นายอำไพ สงวนทรัพย์       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
99778   นายธงชัย ทองยุ้น       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
100779   นายคูณ ศิริผล       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
1017712   นายนิล มิ่งขวัญ       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
1022568   นายเจษฎา ถิ่นพิพัฒน์       คนงาน พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
103781   นายสมาน  จินนู       ยามรักษาความปลอดภัย
104784   นายสุรชาติ ศรีเมือง       ยามรักษาความปลอดภัย
10534   นายประจิตร กลอนศรี       ยามรักษาความปลอดภัย
106787   นายวันชัย โสระเวช       ยามรักษาความปลอดภัย
10710   นายขามเรียม อุดรพิมาย       ยามรักษาความปลอดภัย
10810000   10000       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1091752   1752       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1101813   1813       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1112058   2058       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1121751   1751       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1132059   2059       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1141001   1001       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1151831   1831       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1167010   7010       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
117756   756       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1181732   1732       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1191822   1822       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1202065   2065       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1211826   1826       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1221825   1825       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1231827   1827       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1241746   1746       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1251829   1829       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1261740   1740       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1271739   1739       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1281737   1737       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1291725   1725       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1301734   1734       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
131826   826       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1321731   1731       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1331728   1728       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1341727   1727       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1351726   1726       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
13614   14       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1371748   1748       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1381722   1722       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1391824   1824       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1401749   1749       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1411833   1833       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1421736   1736       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1431395   1395       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1441003   1003       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
14513   13       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
146130   130       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
147131   131       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1481340   1340       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1491342   1342       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1501343   1343       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
151140   140       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1521399   1399       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1531345   1345       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1541397   1397       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1551346   1346       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
156123   123       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1571350   1350       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1581227   1227       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1591393   1393       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1601352   1352       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1611353   1353       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1621755   1755       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1631354   1354       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1641370   1370       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1651355   1355       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1661356   1356       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1671361   1361       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1681360   1360       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1691359   1359       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1701358   1358       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1711349   1349       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
172616   616       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1731711   1711       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1741710   1710       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1751709   1709       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1761061   1061       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
17711   11       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1781703   1703       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1791701   1701       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1801700   1700       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1811600   1600       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1821113   1113       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1831506   1506       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1841504   1504       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
185128   128       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1861501   1501       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1871011   1011       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1881444   1444       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1891838   1838       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1901839   1839       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1912567   2567       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1921115   1115       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
193112   112       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1941120   1120       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1951405   1405       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1961122   1122       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
197114   114       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1981404   1404       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
1991403   1403       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2001502   1502       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
201809   809       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
202285   285       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
203745   745       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
204748   748       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
205762   762       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
206768   768       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
207790   790       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
208804   804       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
209806   806       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
210682   682       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
211808   808       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
212674   674       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
213811   811       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
214812   812       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
215818   818       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
216825   825       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
217830   830       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
218903   903       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
219904   904       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
220914   914       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
221807   807       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
222810   810       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2232040   2040       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2247615   7615       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
225770   770       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2268   8       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
227801   801       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
228802   802       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
229805   805       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
230500   500       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
231724   724       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
232623   623       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
233953   953       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
234954   954       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
235957   957       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
236651   651       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
237673   673       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
238981   981       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
239999   999       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
240999999   999999       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2419999999   9999999       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
242622   622       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2433004   3004       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2441735   1735       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2451747   1747       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2461753   1753       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2471754   1754       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2481757   1757       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2491810   1810       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2501811   1811       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2512582   2582       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
252919   919       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2533003   3003       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2541729   1729       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2555000   5000       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2567613   7613       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2577713   7713       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2582031   2031       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2592032   2032       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2602033   2033       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2612036   2036       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2622034   2034       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2633001   3001       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2641705   1705       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
265766   766       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2661005   1005       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2671363   1363       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2681366   1366       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2691367   1367       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2701390   1390       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2711400   1400       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2721402   1402       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2731733   1733       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2741704   1704       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2751730   1730       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2761706   1706       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2771707   1707       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2781708   1708       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2791712   1712       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2801715   1715       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2811720   1720       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2821721   1721       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2831724   1724       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
284951   951       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2851702   1702       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2862561   2561       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
287316   316       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2882000   2000       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2892002   2002       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2902008   2008       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2912009   2009       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2922010   2010       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2932011   2011       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
294202   202       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
29517   17       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2962024   2024       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2972099   2099       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2982571   2571       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
2992579   2579       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3002581   2581       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
301267   267       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
302278   278       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3032851   2851       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3041   1       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3054   4       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3062023   2023       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3071840   1840       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3081760   1760       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
30918   18       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3101803   1803       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3111804   1804       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3121808   1808       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3137   7       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3141060   1060       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
31584   84       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
31616   16       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3171821   1821       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
31848   48       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3191900   1900       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3201901   1901       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3211823   1823       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
32257   57       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3231830   1830       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3241836   1836       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3251828   1828       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
32615   15       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
327754   754       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
328253   253       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
329108   108       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
330122   122       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3311744   1744       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
332725   725       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
333737   737       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
334747   747       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
335751   751       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3367510   7510       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
33721   21       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
338252   252       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
339641   641       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
340757   757       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
341761   761       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3427617   7617       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3437628   7628       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3447634   7634       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3457636   7636       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3467648   7648       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3477653   7653       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
348135   135       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3492037   2037       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3501756   1756       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
351311   311       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
352312   312       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3532039   2039       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3542035   2035       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3552044   2044       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3562038   2038       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
35749   49       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
358103   103       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
359501   501       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
36068   68       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
36155   55       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3625294   5294       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
363533   533       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
3646   6       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
36560   60       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
366617   617       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
36785   85       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
368102   102       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
36940   40       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
37050   50       รหัสบุคลากรที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อ
  


( นายทรงสิทธิ์ บัวชุม )
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร( นายสำราญ สีปวน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

โทร แฟกซ์


รหัสประเภทบุคลากรเวลาทำงานเวลาเริ่มงานเวลาเลิกงาน
1Daytime 08:00 - 17:00 06:30 - 11:30 14:00 - 23:30
2Morning 08:00 - 12:00 05:00 - 10:00 10:01 - 12:29
3Afternoon 13:00 - 17:00 12:30 - 15:30 15:31 - 23:00
4Cross Day 22:00 - 03:00 21:00 - 00:00 00:01 - 04:00

Developped by