คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สคธ.(ม6).21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.สุปราณี บุญสืบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่าย 2-2-34
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-2104โปรแกรมสำเสร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 2-2-34
3204-2108การใช้ระบบประมวลผลแบบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
3204-8501โครงการ 1-3-44
3200-9001กฏหมายธุรกิจ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  18-15-25 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3200-9001 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 3204-2003 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
411 
‹---------------------------- 3204-2104 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 3204-2108 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
424 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 3204-2007 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
411 
‹---------------------------- 3204-8501 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล