คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สคธ.(ม6).11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.สุปราณี บุญสืบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3200-0010คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
3200-0002หลักการขาย 3-0-33
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-34
3204-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 2-2-34
3204-2107การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา 2-2-34
 รวม  24-12-30 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล