คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สคธ.(ม.6).11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.รุ่งนภา โกมล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
30204-0001หลักการเขียนโปรแกรม 2-2-34
30204-0002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2-2-34
30200-0002การขายเบื้องต้น 1-2-23
30200-0003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
30001-2003เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  20-18-27 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 30204-0002 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
 น.ส.ชนาธิป
B23 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 30204-0001 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
426 
‹------------------ 30200-0002 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
426 
 น.ส.สุรีพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B32 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายวชิระ สีทน
 น.ส.ชนาธิป
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B22 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
426 
‹--------- 30200-0003 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 30001-2003 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
436 
‹---------------------------- 30200-0001 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล