คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.(ม.6).11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.สุรีพร คืนดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30201-2001การบัญชั้นกลาง 1 2-2-34
30201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
30201-2005การบัญชีชั้นสูง1 2-2-34
30201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30201-0003การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34
30201-9006การบัญชีการเงิน 2-2-34
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22
 รวม  25-18-33 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 30201-9006 ----------------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
415 
‹---------------------------- 30201-2003 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹---------------------------- 30201-2001 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
416 
‹--------- 30201-2005 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 30201-2101 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
416 
‹--------- 30201-2005 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 30201-0003 ----------------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
332 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 30000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล