คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.(ม6).11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง1 2-2-34
3201-2003บัญชีต้นทุน1 2-2-34
3200-0004หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง1 2-2-34
3201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33
 รวม  25-14-30 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 3201-2005 ----------------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
436 
‹---------------------------- 3201-2102 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹--------- 3000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
414 
‹---------------------------- 3201-2001 ----------------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
426 
‹------------------ 3200-1003 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------ 3000-1208 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
415 
‹---------------------------- 3201-2003 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
 น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
415 
‹---------------------------- 3200-0004 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล