คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชอ.(ม6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายศักดา ยืนยิ่ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3105-1003การวิเคราะห์วงจรเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2102นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34
3105-9011ระบบสื่อสารดาวเทียม 2-2-34
3105-8501โครงการ 4-0-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3105-0001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 2-3-35
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  20-28-30 48
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹------------------ 3105-2005 ------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
537 
‹------------------------------------- 3105-2009 -------------------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
533 
‹--------- 3105-0001 ---------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
533 
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
533 
‹------------------ 3105-0001 ------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 3105-2103 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹--------- 3100-0006 ---------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 3105-9011 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
531 
‹------------------ 3105-2010 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 3100-0006 ---------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------------------------- 3105-1003 -------------------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
532 
‹---------------------------- 3105-2102 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 3000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล