คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.(ม.6).11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายภัทรชัย ยุตกิจ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  16-25-24 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹---------------------------------------------- 30104-0004 ----------------------------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B36 
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
B22 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1001 -------------------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
 นายบัณฑิต
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
 นายภัทรชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
B23 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล