คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.(ม6).11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายบัณฑิต บุญสว่าง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1501ชีวิตและสังคมไทย 3-0-33
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35
3104-2001การติดตั้งไฟฟ้า1 2-3-35
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  24-19-29 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2001 -------------------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
324 
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
 นายบัณฑิต
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-1001 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹------------------------------------- 3104-1002 -------------------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹------------------ 3104-2005 ------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2003 ----------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
325 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
322 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวัชระ แก้วพรหม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล