คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.(ม6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษานายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-8501โครงการ 1-3-44
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-36
3102-9006เทคนิคการปรับฟิตเครื่องมือกล 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  15-26-27 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-9006 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
 นายรัฐพล จันปะโสม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹---------------------------- 3102-9003 ----------------------------›
 นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2004 ----------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹--------- 3102-8501 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3102-2005 -------------------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹--------- 3102-9003 ---------›
 นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1
‹--------- 3102-8501 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
413 
 นายภูมินทร์
‹------------------ 3102-2004 ------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล