คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.(ม.6).11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษานายไพศาล สุขอนันต์ภศา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-22
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22
 รวม  21-20-28 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
322 
‹--------- 30000-1602 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹------------------ 30102-2001 ------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30102-2002 -------------------------------------›
 นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1
 น.ส.ชนาธิป
413 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
 น.ส.ชนาธิป
‹--------- 30100-0004 ---------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
537 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล