คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.(ม6).11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษานายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1501ชีวิตและสังคมไทย 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  18-22-25 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹------------------ 3102-2001 ------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
334 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 3102-2006 ----------------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹--------- 3000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
336 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹---------------------------- 3100-0009 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล