คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.(ม6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายยุทธพงษ์ ศรีทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3101-8501โครงการ 1-3-44
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์ 1-6-37
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3101-0003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
3000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  19-23-29 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹---------------------------- 3101-8501 ----------------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
‹--------- 3101-0003 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹--------- 3101-0003 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹--------- 3100-0004 ---------›
 นายชาญชัย ลำงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3101-2005 ------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
‹-------------------------------------------------------- 3101-2106 --------------------------------------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล