คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สคธ.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 2-2-34
3204-2109การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  21-16-27 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹---------------------------- 3200-1002 ----------------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
415 
‹------------------ 3200-1003 ------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------ 3000-1208 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
411 
‹---------------------------- 3204-2103 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 3204-2006 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
‹--------- 3000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 3204-2004 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
411 
‹---------------------------- 3204-2109 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
335 
‹---------------------------- 3000-1305 ----------------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล