คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สคธ.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.สุปราณี บุญสืบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3-0-33
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
30204-2001พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2002ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
30204-2003การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  25-12-29 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
B23 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 30204-2002 ----------------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
414 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B32 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายวชิระ สีทน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B22 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
411 
‹------------------ 30204-2003 ------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 30204-2001 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
411 
 น.ส.สุปราณี
424 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล