คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง2 2-2-34
3201-2004การบัญชีต้นทุน2 2-2-34
3201-2006การบัญชีชั้นสูง2 2-2-34
3201-2007การบัญชีภาษีอากร 2-2-34
3201-8501โครงการ 4-0-44
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
3000-1208ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-33
 รวม  26-14-31 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------ 3000-1208 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
431 
‹---------------------------- 3201-2007 ----------------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
‹--------- 3000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹---------------------------- 3201-2002 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
‹---------------------------- 3201-8501 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
325 
‹------------------ 3000-1401 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
322 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
426 
‹--------- 3200-1002 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
‹---------------------------- 3201-2004 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
436 
‹---------------------------- 3201-2006 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล