คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สมค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขางาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3127-2009แขนกลอุตสาหกรรม 1-3-24
3127-2004โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
3127-5103งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3 0-6-36
3127-5104งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 4 0-6-36
3127-9003การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1-3-24
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3127-8501โครงการ 4-0-44
 รวม  7-23-16 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายผดุงศักดิ์
532 
 นายวีระกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3127-5104 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹--------- 3127-9003 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
 นายผดุงศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3127-2009 ---------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระกุล
‹--------- 3127-2004 ---------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล