คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายอาทิตย์ กมะณีย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  19-22-26 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹------------------------------------- 30105-1002 -------------------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
532 
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
533 
‹------------------------------------- 30105-1001 -------------------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B25 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
B35 
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
B22 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
532 
 นายวีระกุล
‹--------- 2000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล