คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1501ชีวิตและสังคมไทย 3-0-33
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล้กทรอนิกส์ 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3105-8501โครงการ 4-0-44
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  24-16-29 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------------------------- 3105-1001 -------------------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
532 
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
533 
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
532 
‹------------------ 3105-9001 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹------------------ 3000-1101 ------------------›
 น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
‹--------- 3000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
537 
‹------------------------------------- 3105-2002 -------------------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹------------------ 3105-2008 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
324 
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล