คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายอาทิตย์ กมะณีย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2-3-35
30105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30105-8501โครงงาน 4-0-44
30105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22
 รวม  26-15-31 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------------------------- 30105-2003 -------------------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
532 
‹------------------ 30105-9001 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹------------------ 30105-2007 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
533 
‹------------------------------------- 30105-1003 -------------------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
531 
‹--------- 30105-2007 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 30105-8501 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 30000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล