คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายภัทรชัย ยุตกิจ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22
 รวม  26-15-31 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1003 -------------------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
324 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹--------- 30000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹--------- 30104-2005 ---------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
 นายถนอมศักดิ์
424 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹------------------------------------- 30104-2003 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวัชระ แก้วพรหม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล