คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
3102-8501โครงการ 1-3-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2101เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33
 รวม  25-30-38 55
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹------------------ 3102-9002 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹------------------ 3102-2004 ------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹--------- 3102-2101 ---------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
 นายกวินวิชญ์
‹------------------ 3102-2101 ------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
‹--------- 3102-9002 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2004 ----------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹---------------------------- 3102-8501 ----------------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
‹------------------ 3000-1602 ------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
 นายช่างกล ใหม่
‹------------------------------------- 3102-2005 -------------------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล