คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษานายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3102-5101งานเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-5102งานเครื่องมือกล 2 1-6-37
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-8002ฝึกงาน 1 0-6-26
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  4-22-11 26
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-8002 ---------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-5101 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-5102 ---------›
 นายช่างกล ใหม่
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายช่างกล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายช่างกล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล