คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษานายไพศาล สุขอนันต์ภศา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2003โปรแกรม ซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  21-22-28 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30102-2002 -------------------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30102-2001 ------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30102-2003 -------------------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
 น.ส.ชนาธิป
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B25 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
B23 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
B22 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
 น.ส.ชนาธิป
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล