คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายยุทธพงษ์ ศรีทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1501ชีวิตและสังคมไทย 3-0-33
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์ 1-6-37
3101-8501โครงการ 1-3-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  29-19-38 48
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹--------- 3101-2106 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
‹------------------------------------- 3101-2106 -------------------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
 นายปัทวี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
‹--------- 3101-8501 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
334 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
 น.ส.ชนาธิป
‹--------- 3101-2005 ---------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3101-8501 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
336 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
 น.ส.ชนาธิป
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล