คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1501ชีวิตและสังคมไทย 3-0-33
3000-1601การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก็สยานยนต์ 1-6-37
3101-8501โครงการ 1-3-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  28-24-38 52
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
‹---------------------------- 3000-1302 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹--------- 3101-2101 ---------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
 น.ส.ชนาธิป
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 3000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
 นายวีระยุทธ
334 
‹------------------ 3000-1601 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹------------------ 3101-2106 ------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
 น.ส.ชนาธิป
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
 นายวีระยุทธ
‹--------- 3101-2101 ---------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
 นายวีระยุทธ
324 
‹------------------ 3000-1209 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 3101-8501 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
‹------------------ 3101-2005 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล