คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายยุทธพงษ์ ศรีทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1 (*4) 0-7-37
30101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 (*4) 0-7-37
30101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3 (*4) 0-7-37
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ (*4) 1-2-23
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (*4) 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 2 2-0-22
 รวม  5-28-16 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-5101 ---------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-5102 ---------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1203 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-2101 ---------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
‹--------- 30101-5103 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล