คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายยุทธพงษ์ ศรีทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30101-2110งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซล 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  25-14-29 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹------------------------------------- 30101-2110 -------------------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
‹--------- 30101-2004 ---------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
B23 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 30101-2005 ----------------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B22 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹------------------ 30101-2004 ------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล