คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ทค.ทวิ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุนันต์ สุขเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20128-5103ปฏิบัติงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 0-7-37
20128-5104ปฏิบัติงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 0-7-37
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24
20128-2102งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 0-4-24
20128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20128-2106โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  4-32-17 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-2102 ---------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
‹--------- 20128-2101 ---------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-5104 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-2105 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹--------- 20128-2106 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹--------- 20128-5103 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุนันต์ สุขเจริญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล