คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ทค.ทวิ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุนันต์ สุขเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
20128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-5101ปฏิบัติงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 0-7-37
20128-2103งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 0-4-24
20128-5102ปฏิบัติงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 0-7-37
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  2-25-12 27
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-5101 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹--------- 20128-5102 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-2010 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹--------- 20128-2006 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20128-2103 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุนันต์ สุขเจริญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล