คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทค.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุนันต์ สุขเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
20128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอลโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  13-26-22 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
432 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.GE HAN
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
432 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
413 
‹--------- 20128-1002 ---------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
413 
‹------------------ 20128-2008 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุนันต์ สุขเจริญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล