คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทค.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุนันต์ สุขเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
20128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  16-23-24 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
 น.ส.ชนาธิป
413 
‹------------------ 20128-2011 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
413 
 นายภูมินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
432 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B35 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
B34 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹---------------------------- 20128-1005 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
B25 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
B23 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
B32 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
413 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
 น.ส.ชนาธิป
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุนันต์ สุขเจริญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล