คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทค.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุนันต์ สุขเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
20128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอลโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  13-28-23 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
432 
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
432 
‹------------------ 20128-2008 ------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
432 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1204 ---------›
 นายวชิระ สีทน
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
432 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
 น.ส.ชนาธิป
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
432 
‹--------- 20128-1002 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
 น.ส.ชนาธิป
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายสุนันต์ สุขเจริญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล