คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายธวัชชัย พวงมะลัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1105การเขียนในงานอาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด1 0-2-12
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-8501โครงการ 0-4-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  16-24-27 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 2102-2011 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
537 
‹---------------------------- 2100-1006 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2100-1007 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2012 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2011 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹--------- 2102-2006 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
331 
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 2102-2005 ---------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2010 ----------------------------›
 นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1
323 
 น.ส.รัศมี
413 
 นายภูมินทร์
 นายอุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล