คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.ทวิ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายนรินทร์ ประจัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20102-5103ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3 *-*-32
20102-5104ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 4 *-*-32
20102-2102ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเคื่องมือกล2 2-6-48
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
20102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  5-11-14 20
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2102 ---------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2011 ---------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-5103 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹--------- 20102-5104 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล