คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  14-26-23 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
 นายรัฐพล จันปะโสม
B22 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2003 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
B32 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B23 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
‹--------- 20102-2007 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B36 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
B25 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล