คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายนรินทร์ ประจัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  13-26-21 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
 นายนรินทร์ ประจัญ
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายช่างกล ใหม่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
334 
 นางชุติมณฑน์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายช่างกล ใหม่
‹---------------------------- 20102-2002 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ เอกศิริ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายชาญชัย ลำงาม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล