คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ทวิ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2101-8501โครงการ 4-0-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  12-17-17 29
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
‹---------------------------- 2101-2009 ----------------------------›
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 2000-9206 ---------›
 น.ส.LIMIN HAN
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2008 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2101-8501 ------------------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2001-1001 ---------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
 นายเพชรรัตน์
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล