คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ทวิ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายสุขสันต์ เคนสิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด1 0-2-12
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2101-8501โครงการ 4-0-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  15-25-24 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 2101-2005 -------------------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹------------------ 2101-2102 ------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
‹--------- 2101-2007 ---------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
416 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 2000-9206 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
 น.ส.ชนาธิป
‹--------- 2101-8501 ---------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
 น.ส.ชนาธิป
‹--------- 2101-8501 ---------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
 นายปัทวี
331 
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2009 ----------------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
‹---------------------------- 2101-2102 ----------------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล