คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.ทวิ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 0-7-32
2101-5104ปฏิบัติงานยานยนต์ 4 1-7-42
2101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
 รวม  6-19-13 14
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹--------- 2000-1002 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-5104 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-5103 ---------›
 นายบุญฤทธิ์ ศิริผลา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2101-2006 ---------›
 นายณัฐพงษ์ ภูเรียนคู่
‹---------------------------- 2101-2101 ----------------------------›
 นายเพชรรัตน์ ภูนาดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล