คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ทวิ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายวีระยุทธ คำวัน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  11-31-21 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
B31 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹---------------------------- 20101-2002 ----------------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
322 
 นายศักดา
‹------------------ 20101-2002 ------------------›
 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
B34 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B36 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
 นายปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 20101-2001 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹------------------------------------- 20101-2001 -------------------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธพงษ์ ศรีทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล