คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายอุทัย นิตยรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1104การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  12-33-23 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
413 
 นายภูมินทร์
334 
 นางชุติมณฑน์
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายครูใหม่ ชก 1 ครูใหม่ ชก 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1104 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
336 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹--------- 20101-2102 ---------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
 นายมนตรี ธรรมขันธา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 20101-2102 -------------------------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายมนตรี ธรรมขันธา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล