คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม คธ.ปกติ.32
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิกโหมด 2-2-34
2204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-23
2204-8501โครงการ 0-4-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2204-2110ธรรมมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1-2-23
2204-2111อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 1-2-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  9-18-18 27
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 2204-2107 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
423 
‹------------------ 2204-2111 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 2204-2106 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹------------------ 2204-2110 ------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
426 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 2204-8501 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
413 
‹------------------ 2204-2109 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล