คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม คธ.ปกติ.31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิกโหมด 2-2-34
2204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-23
2204-8501โครงการ 0-4-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2204-2110ธรรมมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1-2-23
2204-2111อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  11-16-20 27
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 2204-2106 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
411 
‹------------------ 2204-2109 ------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 2204-8501 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
424 
‹------------------ 2204-2110 ------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2012 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 2204-2107 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
423 
‹------------------ 2204-2111 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล