คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธ.ปกติ.22
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1208ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ 0-2-12
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
2204-2009การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2-2-34
2204-2112กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  12-16-18 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 2204-2008 ----------------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 2204-2104 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
413 
‹------------------ 2204-2003 ------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹--------- 2204-2112 ---------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
331 
‹--------- 2000-1208 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹------------------ 2200-1005 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
414 
‹--------- 2200-1001 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 2204-2009 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล