คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธ.ปกติ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.รุ่งนภา โกมล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 0-2-12
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูล 2-2-34
20204-2107การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2-2-34
20204-2101อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 1-2-23
20204-2102โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
20204-2111โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-2-34
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  14-16-21 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 20000-1210 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
334 
 นางชุติมณฑน์
423 
‹---------------------------- 20204-2105 ----------------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
423 
‹------------------ 20204-2101 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 20204-2107 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1404 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
‹--------- 20000-2011 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
423 
‹------------------ 20204-2102 ------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 20204-2111 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล