คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธ.ปกติ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.รุ่งนภา โกมล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20204-2004หลักการเขียนโปรแกรม 2-2-34
20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2-2-34
20204-2007โปรแกรมกราฟิก 2-2-34
20204-2008การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34
20204-2009จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 2-0-22
20204-2103โปรแกรมตารางงาน 2-2-34
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  16-16-22 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B36 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
322 
 นายศักดา
424 
‹--------- 20204-2009 ---------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 20204-2007 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
‹--------- 2000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 20204-2004 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
423 
‹---------------------------- 20204-2008 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 20204-2005 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
423 
‹---------------------------- 20204-2103 ----------------------------›
 น.ส.พัชรินทร์ นามมนตรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล