คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธ.12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23
20204-2001ระบบปฏิบัติการการเบื้องต้น 2-2-34
20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  13-20-21 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 20200-1004 ----------------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
416 
‹---------------------------- 20204-2001 ----------------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹------------------ 20204-2003 ------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
B34 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
B23 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
322 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
414 
‹--------- 20200-1001 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
426 
‹------------------ 20200-1003 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล