คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม บช.ปกติ.33
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานายเกรียงไกร บุญครุฑ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-34
2201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34
2201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ 3-0-33
2201-8501โครงการ 1-3-44
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22
2200-1008กฏหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  13-15-20 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2201-8501 ----------------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
433 
‹---------------------------- 2201-2004 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹--------- 2200-1008 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
433 
‹------------------ 2201-2008 ------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 2201-2104 ----------------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹------------------ 2201-2105 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
433 
‹--------- 2201-2008 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
‹--------- 2000-1406 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล