คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม บช.ปกติ.31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานายเกรียงไกร บุญครุฑ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-34
2201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34
2201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ 3-0-33
2201-8501โครงการ 1-3-44
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22
2200-1008กฏหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  15-13-22 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹---------------------------- 2201-8501 ----------------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
416 
‹---------------------------- 2201-2104 ----------------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹------------------ 2201-2105 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
433 
‹------------------------------------- 2201-2008 -------------------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2012 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
426 
‹--------- 2200-1008 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
‹---------------------------- 2201-2004 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
433 
‹--------- 2000-1406 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล