คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.ปกติ.23
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20201-2004การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-35
20201-2006การบัญชีภาษีได้นิติบุคคล 1-4-35
20201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1-4-35
20201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35
20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2-2-34
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  10-24-20 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹------------------ 20201-2007 ------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
433 
‹---------------------------- 20201-2105 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B25 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
434 
‹--------- 20201-2008 ---------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
415 
‹--------- 20201-2004 ---------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B34 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 2000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
431 
‹--------- 20201-2006 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹--------- 20201-2007 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
B31 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
431 
‹------------------ 20201-2006 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹------------------ 20201-2008 ------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
415 
‹------------------ 20201-2004 ------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล