คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.ปกติ.23
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-12
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 2-2-34
20201-2106การประยุกต์โปรแกรมจัดตารางงานเพื่องานบัญชี 1-4-35
20201-2107การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2-2-34
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20203-2007งานสารบรรณ 1-2-23
20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-2-23
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  11-18-19 29
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹------------------ 20201-2106 ------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
436 
‹--------- 20201-2106 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
416 
‹--------- 20201-2104 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
413 
 นายภูมินทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹--------- 20201-2104 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
334 
 นางชุติมณฑน์
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
431 
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹------------------ 20203-2107 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
324 
‹--------- 20000-1210 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20000-2011 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล