คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.ปกติ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานายเกรียงไกร บุญครุฑ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด2 0-2-12
2201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33
2201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2-2-34
2201-2102การบัญชีเช่าวื้อและฝากขาย 2-2-34
2201-2106การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2-2-34
2203-2004งานสารบรรณ 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  12-16-18 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹---------------------------- 2201-2007 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
425 
‹------------------ 2203-2004 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 2201-2102 ----------------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 2201-2003 ----------------------------›
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
332 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 2201-2006 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
433 
‹---------------------------- 2201-2106 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล