คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม บช.ปกติ.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.สุภาพร ถิรบุตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-24
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1-4-35
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-4-35
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 1-4-35
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  10-26-21 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
334 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
322 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.จิราพร พันธ์วัตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
435 
‹--------- 20200-1005 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
335 
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 20200-1005 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
434 
‹------------------------------------- 20201-2003 -------------------------------------›
 น.ส.สุภาพร ถิรบุตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล