คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม บช.12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-24
20201-2001การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1-4-35
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 1-4-35
20201-2005การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-4-35
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  10-26-21 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 20201-2005 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
431 
‹--------- 20201-2005 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹------------------ 20201-2003 ------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹--------- 20200-1005 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹--------- 20200-1005 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
425 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายวชิระ สีทน
431 
‹--------- 20201-2003 ---------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
‹------------------ 20201-2001 ------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
415 
‹--------- 20201-2001 ---------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล