คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม บช.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางสุภาวดี ทวีแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
20001-1005กฏหมายพาณิชย์ 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1-4-35
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  11-24-21 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 นายวชิระ สีทน
431 
‹--------- 20201-2002 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
B34 
 นางชุติมณฑน์
434 
‹--------- 20200-1002 ---------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹--------- 20200-1001 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
B32 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
B36 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20200-1004 ----------------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
425 
‹--------- 20001-1005 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
426 
‹------------------ 20200-1003 ------------------›
 น.ส.สุรีพร คืนดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 20201-2002 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
434 
‹--------- 20200-1002 ---------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
416 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.รุ่งนภา โกมล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล