คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.ปกติ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอนุชา เฮืองศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
2121-2004การประมาณาราคางานโยธา 1-3-24
2121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2121-2107การอ่านแบบ 1-0-11
2121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24
2121-8501โครงการ 4-0-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  20-17-25 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2004 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹---------------------------- 2121-2001 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2002 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹---------------------------- 2121-2111 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2121-2009 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 2000-2012 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2121-2011 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹--------- 2121-1001 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹---------------------------- 2121-8501 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
‹--------- 2121-2112 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹--------- 2121-2112 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
 นายศุภชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล