คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.ปกติ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศุภชัย อ่อนสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
20121-2011กลศาตร์โครงสร้าง 2-0-22
20121-2101งานไม้ 0-6-26
20121-2102งานปูน 0-6-26
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  7-28-16 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B22 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
B24 
‹--------- 20000-1204 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
B35 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20121-2101 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 20121-2102 ----------------------------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2005 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
B34 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 2000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹--------- 20121-2011 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล