คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.ปกติ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอนุชา เฮืองศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2121-2005งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
2121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1-3-24
2121-2010กลศาสตร์โครงสร้างบ้าน 2-0-22
2121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
2121-2106งานโยธา 0-6-26
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
2121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  9-29-18 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 2121-2105 -------------------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹---------------------------- 2121-2005 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2113 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
 นายศุภชัย
‹--------- 2121-2114 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 2121-2106 ----------------------------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2121-2010 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
424 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
332 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 นายวชิระ สีทน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2007 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
334 
 นางชุติมณฑน์
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล