คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.ปกติ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศุภชัย อ่อนสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
20121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
20121-2109ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
20121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  13-24-21 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
322 
 นายศักดา
336 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
334 
 นางชุติมณฑน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2011 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 20121-2105 ----------------------------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------------------------- 20121-2103 ----------------------------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2109 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20121-2115 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20121-2114 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล