คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศุภชัย อ่อนสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
20121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  11-25-19 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
 นายภูมินทร์
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹---------------------------- 20121-2003 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
331 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2010 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
435 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล