คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.ปกติ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศุภชัย อ่อนสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
20000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  11-25-19 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.LIMIN HAN
‹--------- 20121-2010 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
334 
 นางชุติมณฑน์
‹---------------------------- 20121-2003 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล