คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายศุภชัย อ่อนสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
20121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  20-17-25 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20121-1003 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹--------- 20121-2012 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-1001 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
424 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-1005 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
B32 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 20121-2008 ---------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
B23 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20121-2009 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายศุภชัย อ่อนสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล