คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.ปกติ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
2105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2105-2119เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล 1-3-24
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2105-8501โครงการ 4-0-44
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-2012กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 4 2-0-22
 รวม  16-19-22 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 2000-2012 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
534 
‹---------------------------- 2105-2114 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
537 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 2105-2106 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
331 
‹--------- 2000-9206 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
532 
‹---------------------------- 2105-2117 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 2105-2119 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 2100-1002 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
413 
 นายภูมินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล