คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.ปกติ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายอาทิตย์ กมะณีย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 1-3-24
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-2011กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 3 2-0-22
 รวม  13-23-21 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
332 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายวชิระ สีทน
336 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
532 
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹------------------ 20105-2111 ------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
537 
‹--------- 20105-2111 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹---------------------------- 20105-2105 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 20000-2011 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
531 
‹---------------------------- 20105-2113 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นางสาวสายฝน สาระฝน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
(นายวิเชียร บุญลี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล