คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.ปกติ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายอาทิตย์ กมะณีย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
20105-2007วงจรดิจิทัล 1-3-24
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
2000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  9-24-16 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B25 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
533 
‹--------- 20105-2010 ---------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
533 
‹--------- 20105-2010 ---------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
B23 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.รัศมี สระแสง
533 
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
533 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------ 20105-2011 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
532 
‹--------- 20105-2011 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล