คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.ปกติ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2105-2007ดิจิตอล 1-3-24
2105-2010เครื่องวิทยุ 1-3-24
2105-2011เครื่องรับโทรทันศ์ 2-3-35
2105-2126ระบบเคเบิลทีวี 1-3-24
2105-2105ไมโครคอลโทรลเลอร์ 1-3-24
2105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2000-2010กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0-2-02
 รวม  11-26-19 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08:00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------------------------- 2105-2011 -------------------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 2000-2010 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 2105-2105 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
424 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
 น.ส.สุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
537 
‹--------- 2105-2101 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹---------------------------- 2105-2007 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
331 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹---------------------------- 2105-2126 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
537 
‹------------------------------------- 2105-2111 -------------------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์  ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล