คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวีระกุล มาเหลา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-2000กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 0-2-02
 รวม  12-25-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (08.00 น.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:20-09:2009:20-10:2010:20-11:2011:20-12:2012:20-13:2013:20-14:2014:20-15:2015:20-16:2016:20-17:2017:20-18:2018:20-19:2019:20-20:20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
B35 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹--------- 20000-2000 ---------›
 น.ส.ชนาธิป เหล่าดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายรัฐพล จันปะโสม
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
532 
‹------------------ 20105-2001 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------ 20105-2005 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
532 
‹--------- 20105-2005 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC (เฉพาะครู)
PLC (เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
322 
 นายศักดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
533 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
( นางสาวสายฝน สาระผล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล